Smurtui prieš vaikus – ne!

Fizinės bausmės yra viena iš labiausiai paplitusių smurto prieš vaikus formų.

Tik 31 pasaulio valstybė yra visiškai uždraudusios fizinių bausmių taikymą visose vaiko aplinkose – 23 iš šių šalių yra Europos valstybės. Tai reiškia, kad 95,5% visų pasaulio vaikų gyvena šalyse, kuriose nėra įstatymų, draudžiančių fizinių bausmių taikymą artimoje aplinkoje, tame tarpe ir namuose. Lietuva yra viena iš valstybių, kurioje fizinės ir kitos žeminančios bausmės šeimoje vis dar yra pateisinamos ir plačiai taikomos.

Jungtinių Tautų (JT) Vaiko teisių komitetas fizines bausmes apibrėžia kaip bausmes, kai fizinė jėga naudojama skausmui arba nepatogumui, nors ir nežymiam, sukelti. Dažniausiai tai yra vaiko mušimas („tekšnojimas“, „pliaukšėjimas“) ranka arba kokiu nors įrankiu – rykšte, lazda, diržu, batu, mediniu šaukštu ir t.t. Tačiau tai gali būti ir vaiko spardymas, purtymas, stumdymas, draskymas, žnaibymas, kandžiojimas, tampymas už plaukų ar ausų, deginimas, plikinimas vandeniu, vertimas ilgą laiką stovėti nepatogioje padėtyje ar ką nors nuryti (pavyzdžiui, vaiko burna plaunama muilu ar vaikas priverčiamas nuryti aštrius prieskonius).

Be to, egzistuoja ir nefizinių bausmių formos, kurios žemina ir menkina vaiko asmenybę. Pavyzdžiui, tai yra bausmės, kuomet vaikas yra menkinamas, žeminamas, šmeižiamas, gąsdinimas ar išjuokimas, padaromas atpirkimo ožiu.

Dėl šios priežasties, Italijos, Lietuvos, Rumunijos ir Švedijos „Gelbėkit vaikus“ organizacijos (Save the Children Italy, Save the Children Lithuania, Save the Children Romania, Save the Children Sweden) 2011 m. pradėjo vykdyti projektą „Auklėti, o ne bausti“ (Educate, Do Not Punish), finansuojamą Europos Komisijos DAPHNE III programos lėšomis.

Projekto veiklos orientuojasi būtent į šias keturias šalis, kuriose yra įgyvendintos skirtingos teisinės, administracinės, socialinės ir edukacinės priemonės, susijusios su fizinėmis bausmėmis. Ypatingai Lietuvoje ir Italijoje fizinės bausmės vis dar nėra uždraustos įstatymais šeimos aplinkoje. Rumunijoje, nors įstatymai draudžia fizinių bausmių taikymą, tokio pobūdžio bausmės vis dar yra plačiai toleruojamos visuomenėje, tad ši problema išlieka aktuali. Švedijoje fizinės bausmės buvo uždraustos įstatymais 1979 m. ir šiandien fizinių bausmių taikymas nėra socialiai priimtinas.

Būtinybė uždrausti visas fizines bausmes kyla iš poreikio užtikrinti vaikų teisę į pagarbą jų fizinei neliečiamybei ir žmogiškajam orumui, ir jų teisę į vienodą įstatymų apsaugą. Teisinės reformos tikslas nėra nubausti tėvus; tikslas – formuoti aiškų supratimą, kad smurtas prieš vaikus nėra toleruojamas jokiomis aplinkybėmis.

„Gelbėkit vaikus“ skatina socialinę kaitą ir žinojimą, kuris gali padėti keisti nusistovėjusius požiūrius ir praktikas. Būtina keisti visuomenės fizinių ir kitų žeminančių bausmių toleravimą ir didinti supratimą, kad fizinės ir visos kitos žeminančios bausmės taikomos vaikams yra vaiko teisių pažeidimas.

Projekto „Auklėti, o ne bausti“ metu parengta medžiaga, kurios pagalba siekiama atkreipti visuomenės dėmesį į smurto prieš vaikus – tame tarpe ir fizinių bei kitų žeminančių bausmių taikymą – problemą, paskatinti diskusijas šiuo klausimu, o taip pat padėti atsakyti į klausimą – kaip kitaip galima auginti ir auklėti vaikus?

Daug atsakymų galite rasti projekto metu parengtame leidinyje Stiprių santykių tarp tėvų ir vaiko kūrimo vadovas. Šį leidinį parengė Joan Durrant, Manitobos universiteto (Winnipeg miestas, Kanada) Šeimos socialinių mokslų profesorė, pati auginanti 8 metukų sūnelį. Leidinyje paprastai pateikti pagrindiniai pozityvios tėvystės principai; paaiškinama, kaip juos galima taikyti kasdienėse auklėjimo situacijose.

Siekiant atkreipti visuomenės dėmesį į smurto prieš vaikus problemą, skatinant apmąstyti fizinių ir kitų žeminančių bausmių beprasmiškumą ir žalą vaikui, projekto metu sukurti:

Vaizdo klipas:

Radijo klipas

Parengtas specialus kreipimasis-lankstinukas, kuriuo siekiama skatinti įstatyminį fizinių ir kitų žeminančių bausmių vaikams taikymo uždraudimą.

Įgyvendinant projektą parengti informaciniai lankstinukai apie fizinių ir kitų žeminančių bausmių įtaką vaiko asmenybei, įstatyminį bausmių draudimo poreikį ir pagrindinius pozityvios tėvystės principus šioms tikslinėms grupėms:

Tėvams
Visuomenei
Pediatrams
Socialiniams pedagogams
Vaiko teisių apsaugos specialistams
Policijos pareigūnams

Šaltinis: Gelbėkit vaikus

Parašykite komentarą