Etika ar tikyba: pasirinkimo nėra?

Kiekvienais metais mokinių tėvai turi užpildyti formą, pasirinkdami jų pageidaujamą dorinio ugdymo formą.

Pagrindiniai tokio pasirinkimo principai, kuriuos reikėtų žinoti ( toliau – nuorodos į teisės aktus):

1. Lietuvoje nėra valstybinės religijos. Valstybinėse mokyklose tikyba dėstoma tik tėvų prašymu, o ne mokyklos administracijai užsigeidus.[1]

2. Tikyba yra pasirenkama (o ne privaloma!) dorinio ugdymo dalis. Dorinio ugdymo programą (etiką ar tikybą) parenka mokinio tėvai, o sulaukęs 14 metų mokinys šį sprendimą priima pats. [2]

3. Jei nėra pakankamai mokinių, norinčių mokytis etikos, mokykla turi sudaryti mišrią grupę iš įvairių klasių. Priešingu atveju mokykla gali leisti etikos mokytis savarankiškai. [3] [4]

4. Dorinio ugdymo programą (etiką ar tikybą) galima rinktis kiekvienais metais.[5]

Tačiau kokia iš tiesų situacija Lietuvos mokyklose?

„Mokykloje, kurioje mokosi mano dukra, pirma tikybos pamoka buvo visiems privaloma (pabandymui, ar tikrai nenorime).“ – pasakojo vilnietė, vedanti vaiką į valstybinę mokyklą Vilniuje.

Tėvai teigia, kad net ir per etikos pamokas pradinių klasių vaikai neretai mokosi apie šventųjų gyvenimus.  Lietuvoje laikoma, kad tradicinis religinis pamokymas – vaikui tikrai nepakenks.

„Žinoma, kad gali pakenkti, jei vaikas turi tvirtus įsitikinimus. Pavyzdžiui, mano dukra laiko save ateiste, ir per tokias pamokas ji patiria atskirtį. Rinktis religinius įsitikinimus yra kiekvieno žmogaus laisvė. Nesu ateistė, bet dukra turi teisę ja būti. Ir jokia mokykla, juo labiau valstybinė, neturi teisės jos perauklėti ar atvesti į „doros“ kelią.“ – teigė 9 m. mergaitės mama.

Dar įdomesni dalykai dorinio ugdymo pamokose laukia paauglių. 2007 m. švietimo ministro įsakymu patrirtinta „Rengimo šeimai ir lytiškumo ugdymo programa“ [6].  Joje – gana aptakiai išvardintos temos, kurias galima būtų aptarti dorinio mokymo (etikos ar tikybos) pamokose. Nors čia dėl bendro vaizdo įtrauktos ir tokios temos, kaip „lyčių diskriminacija“ ar „stereotipai“, jau iš pačių terminų parinkimo ir temų formuluotės akivaizdu, kad vaikai turėtų būti mokomi tam tikro „teisingo“ mąstymo.

Ugdymo plėtotės centro puslapyje galima rasti šios programos vykdymui 2012 m. parengtą metodinę medžiagą [7], kur išsamiai aptariama, ką reikėtų kalbėti per pamokas.

 Štai ko rekomenduojama mokyti vaikus:

Tema „Lyties tapatybė“ paskirta homoseksualumo analizei, nors homoseksualumas, skirtingai nuo translytiškumo, reiškia orientaciją (ką aš myliu), o ne lyties tapatybę (kas aš esu).

Pasirodo, tampama gėjumi taip: „stiprų nevisavertiškumo jausmą jaučiantis vaikinas gali įsimylėti ir pajausti jiems lytinį potraukį. Be to, toks vaikinas lengviau pasiduoda ir tokiose situacijose, kada kas nors ima įkalbinėti pradėti homoseksualinius santykius. Taip žmogus gali pasukti homoseksualinio gyvenimo linkme.“

Vaikai sužino, kad dėl visko kalti jų tėvai – tai nepilnavertiškas bendravimas su jais sukėlė sutrikimą. O lytinis potraukis priešingos lyties asmenims „atgaunamas pajautus savo lytinį visavertiškumą.“

Kalbant apie lytinį švietimą, paauglius informuoja:

Skaistumas yra lytiškumo pamatas. Jis išreiškia mūsų požiūrį į save ir kitą asmenį kaip lytinę būtybę. Požiūris į asmenį gali būti dvejopas: noras asmenį vartoti arba noras asmenį mylėti gero linkinčia meile.“

Bet koks seksas prieš santuoką, rašoma metodinėje medžiagoje, sukelia emocinę traumą. O kontraceptinės priemonės sukelia vėžį ir nevaisingumą. Nors ir veiksmingi, hormoniniai kontraceptikai „gali rimtai pakenkti moters sveikatai: ją naudojant kyla kraujospūdis, gresia kojų venų trombozės, padidėja kai kurių vėžio rizika. Taip pat ne visada atgaunamas dirbtinai sustabdytas moters vaisingumas.“

Tėvai vis dar šiurpinami pasaka apie du karalius, kuri niekada nebuvo išversta į lietuvių kalbą ir niekada nepasirodė ugdymo institucijose Lietuvoje.

Realybėje, valstybinėse mokyklose visiškai teisėtai bandoma išugdyti „Paskenduolės“ laikų pilietį. Kaip greitai pajusime rezultatus?

VŠĮ Įvairovės ir edukacijos namai

[1] Lietuvos Konstitucijos 40 straipsnis:
„Valstybinės ir savivaldybių mokymo ir auklėjimo įstaigos yra pasaulietinės. Jose tėvų pageidavimu mokoma tikybos.“

[2] Švietimo įstatymo 31 straipsnis. Teisė mokytis tikybos
„1. Tikyba yra pasirenkama dorinio ugdymo dalis. Dorinis ugdymas yra pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo dalis. (…)
2. Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas vykdančios mokyklos mokinys, sulaukęs 14 metų, turi teisę rinktis vieną iš privalomojo dorinio ugdymo dalykų: tradicinės religinės bendruomenės ar bendrijos tikybą arba etiką.
3. Jaunesniam negu 14 metų mokiniui tradicinės religinės bendruomenės ar bendrijos tikybos arba etikos dalyką parenka tėvai (globėjai, rūpintojai), valstybės globojamam mokiniui jo šeimoje ar giminėje išpažįstamos tradicinės religinės bendruomenės ar bendrijos tikybą arba etiką parenka vaiką globojanti institucija.“
46 straipsnis. Mokinio teisės ir pareigos
„1. Mokinys turi teisę:
3) sulaukęs 14 metų, savarankiškai pasirinkti dorinio ugdymo (tikybos arba etikos) programą;“

[3] 2011–2013 metų pradinio ugdymo programos bendrasis planas:
„31.2. mokykloje nesusidarius mokinių grupei, mokiniui(-iams) gali būti skiriamas savarankiškas etikos arba tikybos mokymas pagal švietimo ir mokslo ministro patvirtintą Savarankiško mokymosi tvarkos aprašą arba sudaroma laikinoji grupė iš kelių klasių mokinių;“

[4] Mokymosi pagal formaliojo švietimo programas (išskyrus aukštojo mokslo studijų programas) formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašas:
„13. Savarankišku mokymo proceso organizavimo būdu mokomi:
13.3. mokiniai, besimokantys pagal vidurinio ugdymo programą kasdieniu būdu atitinkamo dalyko, dalyko kurso ar dalyko modulio, jei nesusidaro laikinoji grupė;“

[5] 2011–2013 metų pradinio ugdymo programos bendrasis planas:
„31.4. dorinio ugdymo dalyką mokiniui galima keisti kiekvienais mokslo metais pagal tėvų (globėjų) parašytą prašymą.“

[6] Dėl Rengimo šeimai ir lytiškumo ugdymo programos. 2007 m. vasario 7 d. Nr. ISAK-179.  http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=292322&p_query=&p_tr2=

[7] Rengimo šeimai ir lytiškumo ugdymo metodinė medžiaga. 2012. http://www.upc.smm.lt/ugdymas/vidurinis/rekomendacijos/failai/seima/RENGIMAS_%C5%A0EIMAI__SOCIALIN%C4%96S_KOMPETENCIJOS_UGDYMAS_TIKYBOS_IR_ETIKOS_PAMOKOSE.pdf

 

Parašykite komentarą